અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે જમાદી ઉલ આખર

Day Hijri Munasebat
14 0 શહાદતે જ. ફાતેમા ઝહરા સ.અ
3 0 શહાદતે જ. ફાતેમા ઝહરા સ.અ
13 0 વફાતે જનાબે ઉમ્મુલ બનીન (અ.સ)
20 0 વિલાદતે જ. ફાતેમા ઝહરા સ.અ
21 0 વફાતે બીબી જ.ઉમ્મે કુલસુમ (અ.સ)