અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે ઝીલકાદ

Day Hijri Munasebat
1 0 વિલાદતે હ. માસૂમા-એ-કુમ (હ.ઈમામ અલી રઝા )
11 0 વિલાદતે હ.અલીરઝા અ.સ
23 0 શહદતે હ.ઈમામ અલી રેઝા અ.સ
25 0 ઈદ- એ- દહવુલ અર્ઝ
26 0 હ. મોહમ્મદ મુસ્તુફા સ.અ.વ. હજ્જે વિદાઅ માટે રવાના થયા (સફર શરુ કરી)