અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે ઝીલહજ

Day Hijri Munasebat
1 0 અકદે જ.ફાતેમા (સ.અ)
7 0 શહાદતે ઈમામે બાકીર અ.સ
8 0 ઈમામ હુસૈન અ.સ મક્કા થી રવાના થયા
9 0 શહાદતે જ. મુસ્લિમ અ.સ
10 0 ઈદેઅઝ્હા (બકરી ઈદ)
18 0 બાગે ફદક રસુલે ખુદા સ.અ.વ એ જ..ફાતેમા સ.અ ને ભેટ આપ્યો
22 0 શહાદતે જ. મિસમે તમ્માર(અ.ર)
24 0 ઈદે મુબાહેલા
27 0 વાકએ હરરા
29 0 વફાતે જ. અબુઝર (અ.ર)