અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે જમાદી ઉલ અવ્વલ

Day Hijri Munasebat
5 0 વિલાદતે બીબી હઝરત ઝયનબ (સ.અ)
6 0 જંગે મૌતા
15 0 વિલાદતે હઝરત ઝયનુલ આબેદીન અ.સ
22 0 શહદતે આયતુલ્લાહ બાકીરૂસ્સદ્ર અ.ર
27 0 વફાતે જ. અબ્દુલ મુત્તલીબ અ.સ
29 0 વફાતે જ. મોહમ્મદ ઇબ્ને ઉસ્માન અસ્સ્મરી (અ.ર) (પેહલા નાએબે ખાસ ઈ.ઝમાના અ.ત.ફ.શ)