અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
અમીરુલ મોઅમેનીન અલી અ.સ.ના દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા જરૂરી છે તેઓ પછી ગમે તે હોય

અમીરુલ મોઅમેનીન અલી અ.સ.ના દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા જરૂરી છે

 તેઓ પછી ગમે તે હોય

જ્યારે અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ.નાં દુશ્મનો વિરુધ્ધ તબર્રા કરવાની વાત આવે ત્યારે ઘણા આશ્ચર્ય પમાડનાર બહાનાઓ સાંભળવા મળે છે તેમાંથી એક સમૂહ એવો દાવો કરે છે કે આપણે તબર્રા કરવાથી પરહેઝ કરવું જોઈએ કારણ કે અલી અ.સ.ને મુસલમાનોનાં અમુક ફિરકાઓ માન આપે છે અને આ મુસલમાનો તબર્રાનાં કારણે નારાજ  થઇ જશે. તેથી આ મુસ્લિમો માટે અને મુસલમાનોની એકતાની જરૂરતને નજર સમક્ષ  રાખીને આપણે અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ.ના દુશ્મનોથી તબર્રા કરવાથી દુર રહેવું જોઈએ.

જવાબ:

આ સુચન આપનાર હિમાયતીઓના માટે અમારો એક જ સવાલ છે

  • આ મુસલમાનો જ્યારે અલી અ.સ. દુશ્મનો અને વિરોધીઓની વાત આવે છે ત્યારે તેઓ તેમને માફ કરી દેવા કે ભૂલી જવા ઈચ્છે છે?
  • શા માટે તેઓ પોતાના દુશ્મનોનો શિકાર કરે છે, કૈદ કરે છે અને તેઓને મારી પણ નાખે છે.
  • શું તેઓ અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ.થી વધીને છે કે જેમના દુશ્મનોથી મોહબ્બત કરવી જોઈએ જ્યારે કે તેમના ખુદનાં દુશ્મનો કત્લ થવા જોઈએ.

આવો આપણે એક પ્રસંગ તરફ નજર કરીએ કે જેમાં ઈમામ બાકીર અ.સ. શામિલ છે જે આપણને તબર્રાનાં મહત્વ ઉપર ભાર મુકે છે અને જે અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ. ના ચાહવાવાળાઓ પર વાજિબ હોવાનું દર્શાવે છે

તબર્રા વિષે ઈમામ બાકીર અ.સ.

“.........પછી ઈમામ બાકીર અ.સ એ તેને કહ્યું (અય અલ્લાહના બંદા) આ ઉમ્મતનો અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ.પ્રત્યેનો ઝુલ્મ કેટલો બધો વધારે છે. અને ઇન્સાફ કેટલો ઓછો છે? તેઓએ અલી અ.સ.ને તેમની ફઝીલતોથી વંચિત કર્યા (તેના બદ્લે) સહાબીઓને તે ફઝીલતો આપી દીધી જ્યારે કે અલી અ.સ. તેઓ બધામાં શ્રેષ્ઠ હતા. તો પછી તેઓ કઈ રીતે અલી અ.સ.ને તેમના તે સ્થાનથી દુર કરી શકે છે કે જે તેઓએ બિજાને અર્પણ કરી દીધું છે.”

તેમને અ.સ. ને પૂછવામાં આવ્યું “અય રસુલુલ્લાહ સ.અ.વ.ના ફરઝંદ તે કેવી રીતે?”

ઈમામ બાકીર અ.સ.એ કહ્યું: “તમે અબુબક્ર બિન અબુકહાફાનાં ચાહવાવાળાઓની વિલાયતને કબુલ કરો છો અને તેમના દુશ્મનો વિરુદ્ધ તબર્રા કરો છો ભલે પછી તે ગમે તે હોય.

તેવી જ રીતે તમે ઉમર બિન ખત્તાબની વિલાયતને કબુલ કરો છો અને તેમના દુશ્મનો વિરુદ્ધ તબર્રા કરો છો પછી ભલે તે ગમે તે હોય.

તેમજ તમે ઉસ્માન બિન અફ્ફાનની વિલાયતને કબુલ કરો છો અને તેમના દુશ્મનો વિરુદ્ધ તબર્રા કરો છો પછી ભલે તે ગમે તે હોય ત્યાં સુધી કે અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ. સુધી પોહ્ચે છે ત્યારે તેઓ કહે છે તમે તેની વિલાયત તો રાખો પણ તેમના દુશ્મનો વિરુદ્ધ તબર્રા ન કરો (તમે એવો દાવો કરો છો કે ) અમે તેમને ચાહિએ છીએ અને તેમના માટે કઈ રીતે આ દાવો કરવો જાએઝ(યોગ્ય) છે જયારે કે રસુલે અક્રમ સ.અ.વ. એ અલી અ.સ વિષે ફરમાવ્યું છે: “અય અલ્લાહ તું તેની સાથે મોહબ્બત કર જે અલી અ.સ ને ચાહે અને તેને દુશ્મન બનાવ જે અલી અ.સ સાથે દુશ્મની કરે અને તેની મદદ કર જે (અલી અ.સ) ની મદદ કરે અને તું તેમને ત્યજી દે જે અલી અ.સ.ને ત્યજી દે (છોડી દે)

તો પછી શું તમે તેઓને જોયા કે તેઓ અલી અ.સ.નાં દુશ્મનોને દુશ્મન નથી સમજતા અને ન તેઓ તેમને ત્યજી દે છે (જેઓએ અલી અ.સ ને છોડી દીધા)

આ ઇન્સાફ નથી

બીજો અન્યાય એ છે કે જ્યારે તે ફઝીલાતો કે જે અલ્લાહે અલી અ.સ. માટે ખાસ કરી છે પયગંબર સ.અ.વ.ની દુઆઓની સાથે અને અલ્લાહની પાસે તેમનું ઉચ્ચ સ્થાનનું વર્ણન થાય છે તો તેઓ તેનો ઇન્કાર કરે છે પરંતુ જે કંઈ પવિત્ર પયગંબર સ.અ.વ.ના સહાબીઓ માટે વર્ણવવામાં આવે છે તેને તેઓ સ્વીકારી લે છે તે કઈ બાબત છે જેના કારણે તેઓ અલી અ.સ. માટે તેનો ઇન્કાર કરે છે અને પવિત્ર પયગંબર સ.અ.વ.ના બીજા સહાબીઓને તે સીફતો આપે છે?

  • તફ્સીરે ઈમામ હસન અસ્કરી અ.સ પા.૫૬૨
  • અલ એહ્તેજાઝ ભાગ-૨ પા.૩૩૦
  • બેહારુલ અન્વાર ભાગ ૨૧ પા ૨૩૫
  • તફ્સીરે અય્યાશી - સુ.તૌબા આ.૧૧૮

હદીસ અને બીજી ઘણી રીવાયાતો પરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે મુસલમાનો માટે બીજો કોઈ રસ્તો નથી સિવાય કે તેઓ અમીરુલ મોઅમેનીન અ.સ. ના દુશ્મનોની વિરુદ્ધ તબર્રા કરે ભલે પછી તે દુશ્મનોનું સ્થાન અને માન ગમે તેટલું હોય. અગર આ દુશ્મનો અમુક સહાબા અને પત્નીઓમાં સમાવેશ થતો હોય કે જેઓનો મુસલમાનોના અમુક ફિરકાઓ આદર કરે છે તો પણ શું અલ્લાહે પવિત્ર કુરઆનમાં નથી ફરમાવ્યું કે

 શું તમે તે લોકોથી નહિ લડો કે જેમણે પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓ તોડી નાખી અને રસૂલને (તેના શહેરમાંથી) કાઢી મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તમારા પર (હુમલો કરવાની) પહેલ કરી? શું તમે તેમનાથી ભય પામો છો? પણ અગર તમે મોઅમીન છો તો અલ્લાહ તેનો વધુ હકદાર છે કે તમે તેનાથી જ ભય પામો તેમની સાથે (સારી પેઠે) લડો; અલ્લાહ તમારા હાથે તેમને અઝાબ આપશે અને તેમને ફજેત કરશે અને તેમની વિરૃધ્ધ તમને સહાય કરશે અને (તેમ કરીને) મોઅમીનોના કાળજા ઠંડા કરશે.     (સુ.તૌબા આ.૧૩ અને ૧૪)

અગર કોઈના સૌથી નજીકનાં સબંધીઓને પણ ન છોડવામાં આવ્યા તો પછી અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અ.સ નાં દુશ્મનોને માન આપવાનો સવાલ જ ક્યાં છે અથવા તો અતિશયોક્તિ રૂપે તેમને ચાહવાનું કેહવામાં આવે છે?