અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
બકીઅ, ઈતિહાસના પાલવમાં એક બુગ્ઝ

બકીઅ, ઈતિહાસના પાલવમાં એક બુગ્ઝ

Posted on December 7, 2012 by admin

بِسْمِ ﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلَّی اللهُ  عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ الْعَصْرِ اَدْرِکْنَا

બકીઅ,

ઈતિહાસના પાલવમાં

એક બુગ્ઝ

જન્નતુલ બકીઅ નામનું કબ્રસ્તાન સાઉદી અરેબીયાના મદીનએ મુનવ્વરામાં આવેલું એક ખૂબજ અઝમત ધરાવનાં કબ્રસ્તાન છે. આ કબ્રસ્તાનમાં ઈસ્લામની પહેલી હરોળના ખૂબજ અઝમત ધરાવનારા હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)ના સહાબીઓ અને આં હઝરત (સ.અ.વ.)ના એહલેબય્ત તેમાં પણખાસ કરીને હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)ના ચહીતા દુખ્તર હઝરત ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) તેમજ હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)ના અમૂક જાનશીન જેમકે હઝરત ઈમામ હસન (અ.સ.), હઝરત ઈમામ સજ્જાદ (અ.સ.), હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બાકીર (અ.સ.) અને હઝરત ઈમામ જઅફર સાદિક (અ.સ.) આજ કબ્રસ્તાનમાં દફન છે. આ કબ્રસ્તાનમાં પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.)ના ઉપરોકત જાનશીનો ઉપરાંત ઈસ્લામી દુનિયાના ખૂબજ મશ્હુર અને જાણીતા આપ (સ.અ.વ.)ના સહાબીઓ તેમજ આપ (સ.અ.વ.)ના નજીકના સગા સંબંધીઓ પણ દફન છે. જેમકે આપ (સ.અ.વ.)ના કાકા જનાબે અબ્બાસ ઈબ્ને અબ્દુલ મુત્તલીબ, આપ (સ.અ.વ.)ના ફુઈ જનાબે સફીય્યા બિન્તે અબ્દુલ મુત્તલીબ, આપ (સ.અ.વ.)ના ફરઝંદ જનાબે ઈબ્રાહીમ, આપ (સ.અ.વ.)ના કાકી અનેઈમામ અલી (અ.સ.)ના માદરે ગિરામી જનાબે ફાતેમા બિન્તે અસદ, ઈમામ અલી (અ.સ.)ના ભાઈ જનાબે અકીલ ઈબ્ને અબી તાલિબ, મોહમ્મદ બિન અલી ઈબ્ને અબી તાલિબ કે જેઓ મોહમ્મદે હનફીય્યાના નામથી જાણીતા છે. (તેમની માતાનું નામ હનફીય્યા હતુ એટલા માટે તેઓ મોહમ્મદે હનફીય્યાના નામથી પ્રખ્યાત થયા), હઝરત અબુલ ફઝલીલ અબ્બાસ (અ.સ.)ના માદરે ગિરામી જનાબે ઉમ્મુલ બનીન, ઈમામ જઅફર સાદિક (અ.સ.)ના પુત્ર ઈસ્માઈલ તથા અબ્દુલ્લાહ બિન જઅફરે તય્યાર. આ બધા બકીઅના કબ્રસ્તાનમાં દફન થયેલા હઝરાત છે કે જેમની કબ્રો ઉપર રોઝો અને ગુંબજ બનેલો હતો. આજે પણ તે રોઝા મુબારકની તસ્વીરો અમૂક લોકો પાસે મૌજુદ છે અને ઈન્ટરનેટ ઉપર તો આસાનીથી જોવા મળે છે. 8 શવ્વાલ હિજરી સન 1344 સુધી આ રોઝા મુબારક સહીહ સલામત હતા.

ઉપરોકત બુઝુર્ગવારોની કબ્રો ઉપરાંત એ પણ મશ્હુર છે કે હઝરત રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)ના અંદાજે સાત હજાર સહાબીઓ પણ આ કબ્રસ્તાનમાં દફન છે.

આ રીતે ઈસ્લામની શઆતથી લઈને આજ સુધી ઘણા બધા મોટા મોટા આલિમોએ પણ આ કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવામાં આવ્યા છે. જેમકે એહલે સુન્નતના ચાર ફીરકાઓ પૈકીના માલેકી ફીરકાના સ્થાપક ઈમામ માલિકને પણ આજ કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની કબ્ર ઉપર પણ રોઝો બનેલો હતો.

 

બકીઅને ધ્વંસ કરવા માટેનો પહેલો હુમલો (હિ.સ. 1220):

પ્રથમ વખત વહાબીઓ વડે હિજરી સન 1220 એટલેકે ઉસ્માની હુકુમત વડે પ્રથમ સાઉદી હુકુમતના પતનના મૌકા ઉપર આ બનાવ બન્યો.

હિજરી સન 1220 માં વહાબીઓ બકીઅને ધ્વંસ કરવાના બહાના હેઠળ ઘણી બધી મસ્જીદોને પણ ધ્વંસ કરવાની કોશિશ કરી. તે લોકોએ પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.)ના રોઝા મુબારકના ગુંબજને પણ ધ્વંસ કરવાની કોશિશ કરી પરંતુ તેઓ ડરી ગયા અને પછી તેમ ન કર્યું.

રોઝા મુબારકોને જે નુકસાન પહોંચ્યું હતું તેની મરમ્મત અને સમારકામ માટે ઉસ્માની હુકુમતે નવા બાંધકામનો ઈરાદો કર્યો. પછી સમગ્ર દુનિયાના શીઆઓ અને સુન્ની હઝરાતે મળીને આ નવા બાંધકામ માટે રકમ એકઠી કરી. આ રીતે બકીઅમાં એક ખુબસુરત રોઝા મુબારકનું નિમર્ણિ થયું. સમગ્ર દુનિયામાંથી મદીનએ મુનવ્વરામાં આવનાર અને હજ્જ, ઝિયારત અને ઉમ્રાના મૌકા ઉપર આવતા ઝાએરીન આ રોઝા મુબારક ઉપર અકીદતથી માથું ટેકવતા હતા.

પરંતુ હાય રે બદ્ કિસ્મતી! પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.)ના દુશ્મનોએ પોતાની નજાસતનું સુબુત આપ્યું.

યવ્મુલ હદમ:

શું આપે હજુ સુધી કયારેય યવ્મુલ હદમનું નામ સાંભળ્યું છે?

યવ્મુલ હદમ એટલેકે ધ્વંસ કરવાનો દિવસ અથવા તોડી પાડવાનો દિવસ.

હિજરી સન 1344 માં જ્યારે આલે સઉદે મક્કા, મદિના અને તેની અત્રાફના વિસ્તારો ઉપર સંપૂર્ણ રીતે કબ્જો મેળવી લીધો ત્યારે આ પવિત્ર જગ્યા, જન્નતુલ બકીઅ, સહાબીઓ અને ખાનદાને રિસાલતની નિશાનીઓને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો મક્કમ નિર્ણય કરી લીધો. આ સિલસિલામાં તેઓએ મદીનએ મુનવ્વરાના આલિમોને ફત્વાઓ આપવા કહ્યું કે જેથી ધ્વંસ કરવાનો રસ્તો આસાન અને તૈયાર થઈ જાય અને હેજાઝના લોકો કે જેઓ આ કામ માટે તૈયાર ન હતા તેઓનો સાથ પણ મેળવી લેવામાં આવે.

ધ્વંસ કરવા માટે ફત્વાઓ:

આલે સઉદે આ કામ માટે કાઝી સુલૈમાન બિન બલીહદને મદીના રવાના કર્યો કે જેથી તેઓ પોતાની મરજી મુજબના ફત્વાઓ મદિનાના આલિમો પાસેથી મેળવી લ્યિે. આથી તેણે મદિનાના આલિમોને એવી રીતે તોડી મરોડીને સવાલો પુછયા કે તેઓના જવાબો પણ વહાબીઓની માન્યતા મુજબ તે જ સવાલોમાં મૌજુદ હતા. આવી રીતે મુફતીઓને એ સમજાવી દેવામાં આવ્યું કે આ સવાલોના તે જ જવાબો આપવામાં આવે જે સવાલોની અંદર મૌજુદ છે. નહિંતર તેઓને પણ મુશ્રીક ઠેરવવામાં આવશે અને તૌબા ન કરવાના લીધે તેઓને કત્લ કરી દેવામાં આવશે. સવાલો અને જવાબો મક્કાથી પ્રકાશિત થનાર અંક ‘ઉમ્મુલ કુરા’માટે શવ્વાલ હિજરી સન 1344 માં પ્રકાશિત થયા હતા.

સુલૈમાન બલિહદે આ સવાલ કર્યો કે:

મદિનએ મુનવ્વરાના આલિમો કે જેમના ઈલ્મ અને સમજમાં ખુદાવંદે આલમ રોજબરોજ વધારો કરે આ બારામાં શું ફરમાવે છે કે, શું કબ્રો ઉપર ઈમારત અને બાંધકામ તથા ત્યાં મસ્જીદનું બનાવવું જાએઝ છે કે નહિં? અગર જાએઝ નથી અને મઝહબે ઈસ્લામે તેની સખ્તાઈ પૂર્વક મનાઈ ફરમાવી હોય તો શું તેમને ધ્વંસ કરવાની અને ત્યાં નમાઝ પઢતા અટકાવવું જરી અને વાજીબ છે કે નહિં? શું બકીઅ જેવી વકફ કરેલી ઝમીન ઉપર બનાવવામાં આવેલી કબ્રો, ઈમારતો અને ગુંબજ કે જેના લીધે અમૂક હિસ્સાથી ફાયદો ઉઠાવી શકાતો નથી આથી શું વકફના અમૂક હિસ્સા ગસ્બની માફક નથી? શું તેને જેટલું બને તેટલું જલ્દી ખતમ કરી નાખવામાં ન આવે કે જેથી હકદારો ઉપર જે ઝુલ્મ થયો છે તેને દુર કરી શકાય?

મદિનાના આલિમોએ ખૌફ અને ડરના વાતાવરણમાં સુલૈમાન બિન બલિહદને આ રીતે જવાબામાં લખ્યું:

‘કબ્રો ઉપર ઈમારત બનાવવી હદીસોના આધારે અને મુસ્લીમોની બહુમતીના આધારે મનાઈ છે. એટલા જ માટે ઘણા બધા આલિમોએ તેને ધ્વંસ કરવું વાજીબ હોવાનો ફત્વો આપ્યો છે અને આ સિલસિલામાં ઈમામ અલી (અ.સ.)થી અબીલ હયયાજે નોંધેલ એક રિવાયતનો સહારો લે છે કે આપ (અ.સ.) એ અબી હયયાજને ફરમાવ્યું: ‘હું તમારી નિમણૂંક એવા કામ માટે કં છું જેના માટે રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ અમારી નિમણૂંક કરી હતી, તે એ કે જે તસ્વીર પણ નજરે ચડે તેને ખત્મ કરી નાખો અને જે કબ્રને પણ જુઓ બરબાદ કરી નાખો.’

આ વિષયમાં આ હદીસ ઉપર કોઈ ટિકા-ટિપ્પણી નથી કરવી બલ્કે ફકત એટલુંજ કહેવું છે કે કુરઆને મજીદ કબ્રો ઉપર ઈમારત અને બાંધકામની રજા આપે છે. ઉમ્મતે ઈસ્લામી તેની મયર્દિા અને માન સમ્માન જાળવવા ઉપર એકમત છે. દરેક ઝમાનામાં મુસલમાનો કબ્રો ઉપર બાંધકામ કરતા આવ્યા છે. ત્યાં સુધી કે સહાબીઓએ પણ બાંધકામનો વિરોધ કર્યો નથી અને અંતિમ વાત એ કે અબીલ હયયાજની હદીસનો જે ભાવાર્થ વહાબીઓએ બયાન કર્યો છે તે તદ્દન ગલત છે.

ધ્વંસ અને લુટ-માર:

વહાબીઓએ હિજરી સન 1205 થી 1217 સુધી ઘણી બધી વખત કોશિશ કરી કે હેજાઝ ઉપર કબ્જો મેળવી લ્યે પરંતુ તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ નહિં. અંતમાં હિજરી સન 1217 માં તાએફ ઉપર કબ્જો મેળવવામાં ઘણા બધા મુસલમાનોને કત્લ કર્યા બાદ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. હિજરી સન 1218 માં મક્કા ઉપર હુમલો કર્યો અને ત્યાંના તમામ પવિત્ર સ્થળોને ધ્વંસ કરી નાખ્યા ત્યાં સુધી ઝમઝમના કુવા ઉપર બનેલી ઈમારતને પણ ધ્વંસ કરી નાખી.

હિજરી સન 1216 ના ઝીલ્કઅદ મહિનામાં વહાબીઓએ કરબલા શહેરને પણ ઘેરી લીધું હતું અને તેના ઉપર હુમલો કર્યો હતો અને કરબલાની બજારોમાં લુટ-માર ચલાવીને લોકોને કત્લ કર્યા અને ઝોહર સુધીમાં ઘણો બધો માલ અને રકમ લઈને શહેરમાંથી ભાગી નિકળ્યા હતા. લુટ-મારની રકમનો પાંચમો હિસ્સો ખુદ સઉદે લીધો અને બાકી વધેલા માલમાંથી એક હિસ્સો પગપાળા સૈનિકોનો, બે હિસ્સા સવાર સૈનિકોની વચ્ચે વહેંચી દેવામાં આવ્યા. (કારણકે તેઓની નજીક આ જંગ કાફીરો સાથે હતી.)

મક્કએ મોઅઝઝમા ઉપર હુમલો:

હિજરી સન 1344 એટલેકે ઈ.સ. 1925 માં વહાબીઓએ બકીઅ ઉપર હુમલો કરવા પહેલા મક્કએ મોઅઝઝમાનું હજુન નામનું કબ્રસ્તાન કે જેને જન્નતુલ મોઅલ્લા કહેવામાં આવે છે અને જે કબ્રસ્તાન બકીઅની પછીનું સૌથી વધારે ઉચ્ચ કબ્રસ્તાન છે તેની ઉપર હુમલો કર્યો, આ એ કબ્રસ્તાન છે કે જ્યાં ખુદ રસુલે અકરમ (સ.અ.વ.) ઝિયારત માટે તશ્રીફ લઈ જતા હતા. આ કબ્રસ્તાનમાં આપ (સ.અ.વ.)ના પૂર્વજો જનાબે અબ્દે મનાફ, દાદા અબ્દુલ મુત્તલીબ, કાકા જનાબે અબુતાલિબ અને આપ (સ.અ.વ.)ના પત્નિ જનાબે ખદીજા (સ.અ.) દફન છે. ઉપરોકત તમામ હઝરાતના મઝાર ઉપર રોઝા મુબારક અને ગુંબજ હતા. પરંતુ વહાબીઓએ તે તમામ રોઝા મુબારકોને ધ્વંસ કરી નાખ્યા અને પછી મદિના તરફ ખ કર્યો. એ વાત ધ્યાનમાં રહે કે તેઓની આ ધ્વંસ કરવાની કામગીરી કંઈ આસાનીથી પાર નથી પડી. બલ્કે ઘણા બધા મુસલમાનો તેમાં શહીદ થયા અને ઝરીહ મુબારકમાં મૌજુદ કિંમતી વસ્તુઓ પણ તેઓ લુંટીને લઈ ગયા.

બકીઅનો ધ્વંસ અને તારાજી:

8 શવ્વાલ હિજરી સન 1344 મુજબ 21 એપ્રીલ ઈ.સ. 1925 ના બુધવારે અબ્દુલ અઝીઝ બિન સઉદની આગેવાનીમાં વહાબીઓએ મદિનએ મુનવ્વરાને ઘેરી લીધું અને બચાવ કરનારાઓ સાથે જંગ કરી અને ઉસ્માની હુકુમતના અધિકારીઓને મદિનાથી બહાર કાઢી મૂકયા અને સૌ પ્રથમ અઈમ્મા (અ.મુ.સ.)ની કબ્રો એટલે કે હઝરત ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.), હઝરત ઈમામ હસને મુજતબા (અ.સ.)ની કબ્ર, ઈમામ ઝયનુલ (અ.સ.)ની કબ્ર, ઈમામ મોહમ્મદ બાકીર (અ.સ.)ની કબ્ર અને ઈમામ સાદિક (અ.સ.)ની કબ્રને મિસ્માર કરી નાખી અને પછી વારા ફરતી તમામ કબ્રોના ગુંબજો અને રોઝાઓનો ધ્વંસ કરી નાખ્યો. કિતાબની શઆતમાં બકીઅના કબ્રસ્તાનમાં અમૂક મશ્હુર હઝરાતના નામોની યાદી આપી હતી, અહિં ફરી તે નામોની યાદી આપવામાં આવી છે.

હઝરત અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલીબ, સફીય્યા બિન્તે અબ્દુલ મુત્તલીબ, પયગમ્બરે અકરમ (સ.અ.વ.)ના ફરઝંદ ઈબ્રાહીમ, ફાતેમા બિન્તે અસદ, અકીલ ઈબ્ને અબી તાલિબ, મોહમ્મદે હનફીય્યા, ઉમ્મુલ બનીન, ઈસ્માઈલ બિન ઈમામ સાદિક (અ.સ.), અબ્દુલ્લાહ બિન જઅફરે તૈયાર, આપ (સ.અ.વ.)ના દાઈ જનાબે હલીમા અને જે મશ્હુર છે તે પ્રમાણે આપ (સ.અ.વ.)ના સાત હજાર સહાબીઓ પણ બકીઅના કબ્રસ્તાનમાં દફન છે. ઈમામ માલીકની મઝાર પણ ત્યાં જ છે.

લુટેરા અને કઝાક વહાબી:

વહાબીઓએ જેટલી વખત પણ આ પવિત્ર સ્થળો અને અલ્લાહના વલીઓ તેમજ ઈમામો (અ.મુ.સ.)ની કબ્રો ઉપર હુમલો ન ફકત મુસલમાન મર્દો, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને બુઝુર્ગોને કત્લ કર્યા બલ્કે સડકો અને બજારોમાં લૂંટ-માર ચલાવી અને અઢળક માલ અને દૌલત લૂંટી લીધી.

ઈતિહાસકારો લખે છે કે મદિનામાં બકીઅના રોઝાઓમાંથી 40 પેટીઓ કિંમતી હિરા-ઝવેરાત અને યાકુતથી ભરેલી તથા એકસો તલ્વારો કે જેના ઉપર શુધ્ધ સોનાનું આવરણ હતું અને તે આવરણ અલ્માસ અને યાકુતથી મઢેલા હતા. બધુંજ લૂંટી ગયા.

વહાબીઓની સંગદિલી:

એક ઈતિહાસકાર કે જેનું નામ જમીલ સિદ્દીકી ઝહાબી છે તેણે વહાબીઓના તાએફના હુમલા હેઠળ લખ્યું છે કે:

એક દુધ પીતા બાળકના માથાને તેની માઁના ખોળામાં કાપી નાખવામાં આવ્યું, અમૂક લોકો કે જેઓ કુરઆનને સમેટવામાં લાગેલા હતા તેઓને કત્લ કરી નાખ્યા. જ્યારે લોકો ઘરોમાં ન વધ્યા ત્યારે દુકાનો અને મસ્જીદો ઉપર તુટી પડયા. અહિંયા સુધી કે જે લોકો કુઅ અને સજદા જે હાલતમાં હતા તેઓને કત્લ કરી નાખ્યા. કિતાબો કે જેમાં કુરઆને મજીદની સંખ્યા ઘણી વધારે હતી તેમજ બીજી મઝહબી અને ફીકહી કિતાબો તથા સહીહ મુસ્લિમ અને બુખારી જેવી કિતાબોને ગલીઓ અને રસ્તાઓ ઉપર ફેંકી દેવામાં આવી અને પગો હેઠળ કચડવામાં આવી.

યાદી:

મોહમ્મદ ઈબ્ને અબ્દુલ વહાબના અનુયાયીઓથી આ પ્રકારની ખૂના મરકી અને લૂંટ-માર આશ્ર્ચર્ય પમાડે તેવી નથી. કારણકે આ લોકો બીજા મુસલમાનોને કાફીર અને મુશ્રીક સમજે છે. તથા મક્કા અને મદિના વહાબીઓના હાથોમાં આવ્યું તે પહેલા તેને ‘દાલ હર્બ’એટલેકે ‘લડાઈની જગ્યા’અને ‘દાલ કુફ્ર’એટલેકે ‘કુફ્રની જગ્યા’ગણતા હતા.

મરજએ આલી કદ્ર આયતુલ્લાહીલ ઉઝમા લુત્ફુલ્લાહ સાફી ગુલપાયગાની (મદ્દ ઝીલ્લહુલ આલી) નો સંદેશો અને પ્રતિસાધ

શીઅઅતની દુનિયાના ખ્યાતનામ અને મહાન મરજએ તકલીદ અલગ-અલગ કિતાબોના લેખક, ઈમામત અને વિલાયતનો દેફાઅ (બચાવ) કરનારા, ઈમામે ઝમાના (અ.સ.)ની ખાસ ઈનાયતો અને લુત્ફો કરમના સાયામાં ઈમામત અને વિલાયતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરનારા, કિતાબ ‘મુન્તખબુલ અસર ફી ઈમામીસ સાની અશર’ના લેખકે અમૂક વર્ષો પહેલા 8 મી શવ્વાલને રવિવારે ઈસ્લામ માટે એક મહાન મુસીબતનો દિવસ કરાર દીધો અને ફરમાવ્યું:

‘આ મુસીબત ન ફકત શીઆઓ અને એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) ઉપર છે બલ્કે સમગ્ર ઈસ્લામી દુનિયા ઉપર વારીદ થઈ છે.સૌથી ખરાબ બનાવ અને અયોગ્ય હરકત દ્વારા ઈસ્લામને જે નુકસાન અને ખોટ પડી છે આવું નુકસાનનું ઉદાહરણ ઈતિહાસમાં કયાંય જોવા મળતું નથી.’

‘ઈસ્લામના ઈતિહાસમાં’પવિત્ર રોઝા મુબારકો:

તેમણે રોઝા મુબારકોને અને અઈમ્મા (અ.મુ.સ.) સંબંધિત બીજા આસારોને ‘ઈસ્લામનો સંપૂર્ણ ઈતિહાસ’કરાર દીધો અને આમ ફરમાવ્યું:

‘વહાબીઓ ઈસ્લામના ઈતિહાસને બરબાદ કરી નાખ્યો અને સૌથી વધારે ખરાબ બાબત એ છે કે તે એંસી (80) વર્ષના સમયગાળામાં ન ફકત પોતાની જાતને તે હરકતોથી રોકી બલ્કે જ્યાં કયાંય પણ ઈસ્લામ અને એહલેબૈત (અ.મુ.સ.) સંબંધિત અવશેષો નજરે પડયા તેને વિરાન અને બરબાદ કરી નાખી. આ તેવી નિશાનીઓ હતી કે જે ઈસ્લામની યાદગાર અને ઈસ્લામી ઈતિહાસમાં ઈસ્લામી બરકતો હતી. તેના વગર ઈસ્લામનો ઈતિહાસ કંઈજ જાહેરી મદદગાર નથી ધરાવતો.

શીઆઓના આ મહાન મરજએ તે બાબત તરફ ઈશારો કરતા કે તમામ મિલ્લતો અને મઝહબો પોતાની ઐતિહાસિક ધરોહરોના હિફાઝત અને સમારકામ કરતા રહે છે. આ બાબત મુસલમાનોને ઈસ્લામના ઈતિહાસની હિફાઝત અને જાળવણી કરવા પ્રત્યે ઉત્ત્ોજન આપે છે. આથી જઆપે ફરમાવ્યું:

‘જેમકે સમગ્ર દુનિયામાં ધરોહર અને નિશાનીઓનું રક્ષણ કરવામાં આવે છે તેવી જ રીતે ઈસ્લામી ધરોહરનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ. જેથી જે પણ વ્યકિત મક્કા અને મદિનાની ઝિયારતનો શરફ હાસિલ કરે ઈસ્લામ આવવાના સેંકડો વર્ષો પછી પણ તે નજદિકથી તેની પ્રતિતિ કરે.

આયતુલ્લાહીલ ઉઝમા સાફી ગુલપાયગાની (મદ્દ ઝીલ્લહુલ આલી) આ મુસીબત અને બનાવને ઈસ્લામના દુશ્મનો અને સલફીઓની કાલ્પનિક વિચારધારા કરાર દેતા આપ સ્પષ્ટતા કરે છે કે:

‘ઈસ્લામના દુશ્મનો અને સલફીઓની મૂળ વિચારધારા એ છે કે તેઓ એમ ચાહે છે કે ઈસ્લામને ખતમ કરી નાખે. જો કે આ કામમાં ઝિલ્લત અને સ્વાઈ મળતી જોઈ તો આ કામમાટે એક સમૂહને આગળ કર્યો કે જેથી તેઓ આ ધ્વંસના કામને અંજામ આપે.

આ દિવસને યવ્મે ગમ તરીકે મનાવે:

આપે મુસલમાનો અને ખાસ કરીને શીઆઓને સંબોધન કરતાં ફરમાવ્યું કે ‘શીઆઓ અને મુસલમાનોએ આ દિવસે (8 મી શવ્વાલ) શોકાગ્રસ્ત અને ગમગીન રહેવું જોઈએ અને આ બકીઅને ધ્વંસ કરનારાઓથી નફરત કરવી જોઈએ અને તેઓને વખોડવા જોઈએ.’

આપણે એ યકીન ધરાવીએ છીએ કે આપણા આ મહાન મરજા જેમ આપણા ઝમાનાના ઈમામ (અ.સ.) પણ આ બનાવથી ખૂબજ રંજીદા અને ગમગીન છે અને બકીઅની આ વિરાન અને બિસ્માર હાલત ઉપર ગીર્યા અને ઝારી કરે છે અને પોતાના પૂર્વજોની કબ્રો મુબારક ઉપર દરરોજ સવાર-સાંજ ખુદાવંદે આલમની બારગાહમાં પોતાના ઝુહુરની પરવાનગી ચાહે છે.

આવો આપણે પણ તે હઝરતના રંજ અને ગમમાં શરીક થઈએ અને તેમના દુશ્મોથી નફરત જાહેર કરીએ, તેઓને વખોડીએ અને ઈમામે ઝમાના (અ.સ.)ના ઝુહુરના માટે દોઆ કરીએ કે જેથી ઈમામ (અ.સ.) તશ્રીફ લાવે અને તેમના પૂર્વજોના ખૂનનો બદલો લે.

‘અય અલ્લાહ! તારા વલીના ઝુહુરમાં જલ્દી કર.’